Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji XII. ročník

 

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov

Tel.: 266 710 246, tel./fax: 266 710 363, E-mail: amavet@amavet.czwww.amavet.cz

Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji XII. ročník

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, XIII. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je:

  1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.
  3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.
Kategorie Junior
Navštěvuje v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.

Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.

Soutěžní projekt.
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Přihláška do soutěže.
Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov do 31. ledna 2020. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.

Přijetí do soutěže.
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do okresních kol, která se konají 5. února 2020 v Lanškrouně pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy a 19. února 2020 v Pardubicích pro okresy Pardubice a Chrudim. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná 12. a 13. března 2020 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do krajského kola.

Hodnocení projektů.
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru.

Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.

Odměny v soutěži.
V kategorii Junior se nejlepší řešitel zúčastní setkání Broadcom MASTERS International, které se koná v rámci soutěže ISEF od 11. do 15. května 2020 v Anaheimu, USA, další řešitelé zúčastní i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii v květnu 2020.

V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní zahraniční soutěže CASTIC v Číně v srpnu 2020, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2. a 3. dubna 2020 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2020 v USA.

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích.

 

Soutěž RoboRAVE IX. ročník 2020

PROPOZICE SOUTĚŽE RoboRAVE

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Inquiry Facilitators Inc., USA a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2019/2020

IX. ročník týmové robotické soutěž RoboRAVE.

Soutěž navazuje na RoboRAVE International, největší robotickou soutěž pořádanou od roku 2001 ve státě Nové Mexiko, USA pro žáky ve věku od 8 až 18 let. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” přináší soutěž ve stylu sportů, která děti sbližuje s akademickými a praktickými pracovními dovednostmi 21. století zpřístupňováním světa vysokých technologií. Název soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo: Roboti jsou velmi přínosní pro vzdělávání).

CÍL SOUTĚŽE
• Podněcovat co nejvíce žáků základních a středních škol prostřednictvím řešení konkrétních robotických úkolů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností v technické oblasti a zájmu o studium technických oborů.
• Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti robotiky a zpřístupňovat jim výzkumná, vývojová a výrobní pracoviště i laboratoře vysokých škol v oblasti robotiky.
• Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti
v soutěžích a specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Kategorie JUNIOR žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií 10 až 15 let. V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené základní vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK 15 až 19 let.
V době konání národního finále nemají členové týmu ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

SOUTĚŽNÍ PROJEKT
Soutěžní tým v počtu nejméně dvou a nejvíce tří členů přihlašuje soutěžní projekt robota, který splňuje podmínky stanovené vyhlašovatelem. Při vývoji a konstruování robota je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.
Autoři mohou využívat libovolné robotické stavebnice nebo jejich části.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Elektronickou přihlášku do soutěže vyplní a odešle tým nejpozději do 15. února 2020. Formulář přihlášky i další informace o soutěži je možné získat na adrese www.amavet.cz nebo v sekretariátu soutěže.

PŘIJETÍ DO SOUTĚŽE
Splňují-li řešitelé všechny podmínky účasti v soutěži, jsou zařazeni do národního finále, které se koná 12. a 13. března 2020 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může podle počtu přihlášených týmů uskutečnit regionální kola soutěže.

Každý tým musí vytvořit videoprezentaci o své práci na projektu v délce max. 3 minuty a odeslat pořadateli nejméně jeden týden před zahájením soutěže. Za prezentaci budou uděleny bonusové body, které se připočítají k bodům z kvalifikace.

HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Pořadatel soutěže jmenuje hodnotitelskou porotu, složenou z odborníků v oblasti robotiky, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos a výsledky soutěže. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí nejlepších finálových řešení.

ODMĚNY V SOUTĚŽI
Vítězný tým soutěže v kategorii středoškoláků Hašení ohně postupuje na mezinárodní soutěž RoboRAVE International, která se koná v roce 2020 v Japonsku. Další týmy v pořadí a z kategorie JUNIOR mají možnost získat věcné ceny nebo se zúčastnit přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže.

V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ DETAILNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU!

Soutěž Expo Science AMAVET XXVII. ročník 2020

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Záštitu nad XXVII. ročníkem soutěže ve školním roce 2019/2020 převzala předsedkyně Akademie věd České republiky Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc..

Cílem soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.
3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.
V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt.
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

Přihláška do soutěže.
Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo tým do sekretariátu soutěže AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov do 28. února 2020. Formulář přihlášky i další informace o soutěži jsou k dispozici na adrese www.amavet.cz.

Přijetí do soutěže.
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají v březnu 2019 v Pardubicích, Brně, Liberci, Hradci Králové a Příbrami. Autoři nejlepších prací postupují do národního finále, které se koná 2. a 3. dubna 2020 v Praze. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti. Postery poskytne organizátor soutěže.

Hodnocení projektů.
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou komisi, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská komise stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení. Podmínkou postupu na mezinárodní soutěž INTEL ISEF je, že se autor nezúčastní další soutěže v České republice, která tento postup umožňuje.

Odměny v soutěži.
Autoři nejlepších projektů v regionálních kolech postoupí na mezinárodní soutěž. Nejlepší řešitelé v národním finále se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže na světě ISEF 11. až 16. května 2020 v Anaheimu v USA. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze.
V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

Nový školní rok s AMAVET

5. místo ze soutěže RoboRave v Číně

20. července 2019, Quangzhou, Čína Na mezinárodní robotické soutěži RoboRAVE International, letos pořádané v čínském Quangzhou, obsadil český tým v kategorii Hašení ohně ve složení Jakub Ešpandr a Jakub Brandejs ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národní soutěže RoboRAVE 2019 organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.

Výsledky XXVI. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET

4. a 5. dubna 2019 proběhlo v Praze v Akademii věd ČR národní finále XXVI. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Výsledky jsou v příloze.

Účastníky národního finále EXPO SCIENCE AMAVET poctil svoji návštěvou americký astronaut Andrew. J. Feustel v Akademii věd ČR, 5. dubna 2019.

Vyhlášení III. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET vyhlašuje III. ročník soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji.

Seznam užitečných odkazů

Vyhlášení VIII. ročníku národní robotické soutěže RoboRAVE

Přihlašování projektů do VIII. ročníku národní robotické soutěže RoboRAVE bylo právě otevřeno.

2. místo v RoboRAVE

USA, Nové Mexiko, Albuquerque, 12.5.2018: Na mezinárodní soutěži robotů RoboRAVE International, pořádané v Albuquerque v Novém Mexiku, obsadil český tým v kategorii Hašení ohně ve složení Marek Musil, Vojtěch Tecl a Josef Pelc ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích, vítězové národní soutěže RoboRAVE 2018 organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., výborné druhé místo v konkurenci 26 týmů.

Světový úspěch českých středoškoláků na Intel ISEF 2018 v USA

USA, Pittsburgh, 18.5.2018: Největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané letos v Pittsburghu od 13. do 18. května 2018 se zúčastnili Karina Zadorozhny z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s projektem Novel Replication Fork Protection Factor, vítězka XXIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, která obsadila vynikající 3. místo v kategorii Biochemistry a Martin Mátl z Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše s projektem Investigating plant telomere motifs using bioinformatics, který rovněž obsadil 3. místo v kategorii Plant Science.

Syndikovat obsah