Propozice soutěží

Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET XXIV. ročník

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Záštitu nad XXIV. ročníkem soutěže ve školním roce 2016/2017 opět převzal předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.. Soutěž je zařazena do Seznamu soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT na školní rok 2016/2017.

Cílem soutěže je:

  1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.
  3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.

V době národního finále nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR.

Soutěžní projekt.

Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.

Přihláška do soutěže.

Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo tým do sekretariátu soutěže AMAVET,z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov do 28. února 2017. Formulář přihlášky i další informace o soutěži jsou k dispozici na adrese www.amavet.cz.

Přijetí do soutěže.

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do regionálních kol, která se konají 16. a 17. března 2017 v Pardubicích, 21. března 2017 v Brně, 23. března 2017 v Liberci a 28. března 2017 v Příbrami. Autoři nejlepších prací postupují do národního finále, které se koná v dubnu 2017 v Praze. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do národního finále. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti. Postery poskytne organizátor soutěže.

Hodnocení projektů.

Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení. Podmínkou postupu na mezinárodní soutěž INTEL ISEF je, že se autor nezúčastní další soutěže v České republice, která tento postup umožňuje.

Odměny v soutěži.

Autoři nejlepších projektů v regionálních kolech postoupí na mezinárodní soutěž I-SWEEEP 2017, která se koná ve dnech 3. až 7. května 2017 v Houstonu. Nejlepší řešitelé v národním finále se zúčastní největší a nejprestižnější soutěže INTEL ISEF 2018 v USA. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání národního finále soutěže v Praze.

V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

PřílohaVelikost
Propozice soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2017.pdf290.1 KB
Propozice VI. ročníku národní soutěže RoboRAVE.pdf667.13 KB